Certificering, garanties en zekerheden
Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheden die professioneel werkgeverschap met zich meebrengt. Onze professionele backoffice is met al haar juridische entiteiten geregistreerd bij de SNA (Stichting Normering Arbeid), NEN 4400-1 gecertificeerd en lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).

Deze registratie en certificering waarborgen voor onze opdrachtgevers en kandidaten dat zij voldoet aan haar financiële, fiscale en administratieve verplichtingen. Zij biedt optimale zekerheid voor iedereen in de keten van het werkgeverschap en dat salarissen, afdrachten en belastingen worden betaald.

Zekerheid door NEN4400-1
Een onderneming die arbeidskrachten beschikbaar stelt en zich certificeert volgens de NEN 4400-1, onderscheidt zich van de malafide ondernemingen. NEN 4400-1 gecertificeerde bedrijven zijn zo ingericht dat zij voldoen aan de verplichtingen uit arbeid. Hierdoor hebben je opdrachtgevers de zekerheid dat zij zo min mogelijk financieel risico lopen en vrijgesteld zijn van inlenersaansprakelijkheid.

ABU lidmaatschap
Minder dan 10% van de uitzendondernemingen in Nederland is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid moet namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Daardoor hebben je opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat onze professionele backoffice staat voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat wij periodiek worden gescreend is kwaliteit continu gewaarborgd. Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU werken met de ABU-cao, de meest flexibele cao voor uitzendkrachten.

Stichting Normering Arbeid
Het SNA keurmerk is er voor alle uitzendondernemingen en onderaannemers van werk. Bij het verkrijgen van het certificaat is onder meer gecontroleerd op aangifte en afdracht van belastingen, de loonbetaling van de werknemers, het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes die voortvloeien uit het in- en doorlenen/uitbesteden van werk. Zo weten je opdrachtgevers dat de werknemers die zij inlenen, conform de wet- en regelgeving worden verloond en dat risico’s met betrekking tot aansprakelijkstelling worden voorkomen.

VCU gecertificeerd
VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Onze professionele backoffice bezit het certificaat voor VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties). Dit keurmerk toont aan dat wij intermediairs correct ondersteunen bij het maken van plaatsingen waar de veiligheid op de werkplek van nog groter belang is. Onder andere in de industrie, de bouw en petrochemie. Overigens is voor alle plaatsingen die wij maken een arbochecklist vereist.

G-rekening
Het is belangrijk dat afdrachten voor het UWV en Fiscus correct en tijdig worden gedaan. Het gebruik van onze G-rekening geeft hierin zekerheid. Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening die uitsluitend kan worden gebruikt om betalingen te doen aan de Belastingdienst.

WKA verklaringen
Ieder kwartaal wordt door de Belastingdienst een ‘Verklaring van Goed Betalingsgedrag’ aan onze professionele backoffice overhandigd. Daarmee wordt aangetoond dat op het moment van afgifte de loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en volksverzekeringen door onze professionele backoffice zijn betaald.

SKA Vlees certificering
Heb je uitzendkrachten of werknemers in de vleesverwerkende industrie? Dan is het verplicht om buiten de reguliere NEN 4400-1 ook de certificering SKA Vlees te hebben. SKA vlees is bedoeld voor iedereen die in de vleessector werkt. Voortaan werkt de vleessector alleen nog met gecertificeerde bedrijven en uitzendbureaus. Bovendien is dit een keurmerk voor goed werkgeverschap. Hiermee kunnen inleenbedrijven en uitzendbureaus aantonen dat zij zich houden aan de wet- en regelgeving. SKA Vlees leden moeten voldoen aan de NEN 4400-1 norm en aanvullende voorwaarden/bepalingen. Onze professionele backoffice  bezit het certificaat SKA Vlees.

Erkend referent door IND
Onze professionele backoffice is een Erkend referent Arbeid Regulier en Kennismigranten. Wij staan in het Openbaar register erkende referenten. Wij zijn een betrouwbare partner voor de IND waardoor wij sneller kennismigranten kunnen plaatsen.

Terug naar diensten